Funcționarii publici

Previzualizare tema de casa:

Extras din tema de casa:

Dispoziție legală

Conținut

Art. 175 din Codul Penal - Funcționarul public

(1)Funcționar public, în sensul legii penale, este persoana care, cu titlu permanent sau temporar, cu sau fără o remunerație:

a) exercită atribuții și responsabilități, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor puterii legislative, executive sau judecătorești;

b) exercită o funcție de demnitate publică sau o funcție publică de orice natură;

c) exercită, singură sau împreună cu alte persoane, în cadrul unei regii autonome, al altui operator economic sau al unei persoane juridice cu capital integral sau majoritar de stat, atribuții legate de realizarea obiectului de activitate al acesteia.

(2) De asemenea, este considerată funcționar public, în sensul legii penale, persoana care exercită un serviciu de interes public pentru care a fost învestită de autoritățile publice sau care este supusă controlului ori supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public.

Art. 308 din Codul Penal - Infracțiuni de corupție și de serviciu comise de alte persoane

(funcționarii privați) (1) Dispozițiile art. 289-292, 295, 297-301 și 304 privitoare la funcționarii publici se aplică în mod corespunzător și faptelor săvârșite de către sau în legătură cu persoanele care exercită, permanent ori temporar, cu sau fără o remunerație, o însărcinare de orice natură în serviciul unei persoane fizice dintre cele prevăzute la art. 175 alin. (2) ori în cadrul oricărei persoane juridice. (2) În acest caz, limitele speciale ale pedepsei se reduc cu o treime.

D.C.C. nr. 278 din 23 aprilie 2019

(funcționari publici asimilați) Apreciază că în urma interpretării succesive a dispozițiilor criticate s-au născut trei abordări. Prima abordare coincide cu intenția legiuitorului, aceea că funcționarul public asimilat este persoana care exercită servicii de interes public, fiind învestită în acest sens de autoritățile publice. Prin Decizia nr. 20 din 29 septembrie 2014 a Înaltei Curți de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală s-a constituit o nouă categorie de funcționari publici asimilați în care intră persoanele care își desfășoară activitatea în cadrul unei persoane juridice de drept

privat declarată ca fiind de utilitate publică, cu scop lucrativ, care prin intermediul contractelor administrative valorifică în interesul colectivității naționale sau locale bunurile și serviciile publice. Ulterior, Curtea Constituțională, prin deciziile nr. 489 din 30 iunie 2016 și nr. 790 din 15 decembrie 2016, a extins interpretarea acestor dispoziții la o a treia categorie de funcționari publici asimilați, în care sunt incluse persoanele care desfășoară activități în cadrul Societății CEZ Energie Electrică și Societății Delgaz Grid - S.A. Pentru ca o persoană să facă parte din această categorie, a funcționarilor asimilați, este necesară întrunirea, în mod cumulativ, a două cerințe obligatorii: să exercite un serviciu de interes public și să fie învestită cu îndeplinirea respectivului serviciu public de către o autoritate publică sau să exercite serviciul de interes public sub controlul ori supravegherea unei autorități publice.

Art. 1 din Legea nr. 78 din 8 mai 2000

(1) Prezenta lege instituie măsuri de prevenire, descoperire și sancționare a faptelor de corupție și se aplică următoarelor persoane:

a) care exercită o funcție publică, indiferent de modul în care au fost investite, în cadrul autorităților publice sau instituțiilor publice;

b) care îndeplinesc, permanent sau temporar, potrivit legii, o funcție sau o însărcinare, în măsura în care participă la luarea deciziilor sau le pot influența, în cadrul serviciilor publice, regiilor autonome, societăților comerciale, companiilor naționale, societăților naționale, unităților cooperatiste sau al altor agenți economici;

c) care exercită atribuții de control, potrivit legii;

d) care acordă asistență specializată unităților prevăzute la lit. a) și b), în măsura în care participă la luarea deciziilor sau le pot influența;

e) care, indiferent de calitatea lor, realizează, controlează sau acordă asistență specializată, în măsura în care participă la luarea deciziilor sau le pot influența, cu privire la: operațiuni care antrenează circulația de capital, operațiuni de bancă, de schimb valutar sau de credit, operațiuni de plasament, în burse, în asigurări, în plasament mutual ori privitor la conturile bancare și cele asimilate acestora, tranzacții comerciale interne

și internaționale;

f) care dețin o functie de conducere într-un partid sau într-o formațiune politică, într-un sindicat, într-o organizație patronală ori într-o asociație fără scop lucrativ sau fundație;

g) alte persoane fizice decât cele prevăzute la lit. a)-f), în condițiile prevăzute de lege.

Descarcă tema de casa

Pentru a descărca acest document,
trebuie să te autentifici in contul tău.

Structură de fișiere:
  • Functionarii publici.pdf
Alte informații:
Tipuri fișiere:
pdf
Diacritice:
Da
Nota:
7/10 (1 voturi)
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
7 pagini
Imagini extrase:
7 imagini
Nr cuvinte:
2 622 cuvinte
Nr caractere:
13 916 caractere
Marime:
288.94KB (arhivat)
Publicat de:
Alexa A.
Nivel studiu:
Facultate
Tip document:
Tema de casa
Domeniu:
Drept
Predat:
la facultate
Materie:
Drept
Sus!