Bazele Asistenței Sociale

Previzualizare referat:

Cuprins referat:

1. Elemente ce se impun a fi evaluate în practica de asistentă socială
2. Servicii ce trebuie oferite persoanelor de vârsta a treia

Extras din referat:

INTRODUCERE:

“Asistenta socială este arta în care cunoa.terea .tiin.ei rela.iilor umane .i a deprinderilor de rela.ionare este folosită pentru a mobiliza capacită.i latente existente în orice individ, astfel încât acesta să fie mai bine adaptat la stresul vie.ii de zi cu zi.”-Felix Biestek(1949)

“Asisten.a socială este profesia care asigură sprijin pentru indivizii, grupurile .i comunită.ile dintr-o societate aflată în schimbare .i creează condi.iile sociale favorabile bunăstării oamenilor .i sicietă.ii.”-Karla Krogsrud Miley

“Asisten.a socială caută să îmbunătă.ească func.ionarea socială a indivizilor sau grupurilor, prin activită.i centrate pe rela.iile sociale ale acestora, care sunt constituite din interac.iunea dintre om .i mediul său de via.ă. Aceste activită.i pot fi grupate în trei func.ii: restaurarea capacită.ii afectate, furnizarea de resurse individuale .i sociale .i prevenirea disfunc.ionalită.i sociale.” -Boehm (1959)

“Asisten.a socială se referă la totalitatea programelor sociale, a formelor .i activită.ilor structurate de suport-sprijin desfă.urate de factori specializa.i, din institu.ii publice sau private, ONG-uri, pentru asigurarea condi.iilor elementare, minime, de via.ă indivizilor, grupurilor aflate în situa.ii de risc crescut, pentru o integrare normală/demnă a lor in comunitate.”-Zamfir (2006)

Fiecare om întâmpină în via.a lui anumite obstacole. Unii dintre noi reu.im să le rezolvăm pe cont propriu, al.ii cer ajutor ori ,membri ai societă.ii cer ajutor in numele lor. Aici intervin asisten.ii sociali .i cei în măsură să ajute.

Obiectivul principal al asisten.ei sociale este de a-i sprijini pe cei afla.i în dificultate să ob.ină condi.ii necesare unei vie.i decente, ajutându-i sa-.i dezvolte propriile capacita.i .i competen.e pentru o mai bună func.ionare socială.

Asistentul social este acea persoană care încearcă să ajute pe cineva care are o problemă .i nu se poate ajuta singur, care încurajează clientul să facă fată problemei pe care o are .i să o rezolve, care participă .i încearcă să în.eleagă situa.ia/via.a clientului. Serviciul de asistentă socială acordă un prim ajutor .i oferă alinare clien.ilor în problemele lor de.i nu întotdeauna reu.e.te să le rezolve.

In aten.ia asistentei sociale se află următoarele categorii de persoane:

o Copilul .i/sau familia,

o Persoanele cu dizabilită.i,

o Persoanele vârstnice,

o Victimele violen.ei în familie,

o Persoanele fără adăpost,

o Persoanele cu diferite adic.ii, respectiv consumul de alcool, droguri, alte substan.e toxice, internet, jocuri de noroc etc.

o Victimelor traficului de persoane,

o Persoanelor private de libertate.

1. Elemente ce se impun a fi evaluate în practica de asistentă socială

In practica de asisten.ă socială comunitară, care se adresează atât individului cât .i grupurilor, accentul se pune în mod deosebit pe interven.ia centrată pe implicarea .i responsabilizarea comunită.ii din care clientul face parte. Abordarea practică a asistentului social urmăre.te restabilirea ciclului psiho-social pentru sistemul client .i dezvoltarea unor rela.ii func.ionale cu întreaga comunitate.

In practica de asistentă socială se identifică următoarele categorii de probleme:

o Probleme interpersonale - familiale, de cuplu, colegiale, profesionale;

o Probleme emo.ionale - suferin.ă, boală, pierdere, stres, depresie;

o Probleme de comportament- tendin.e spre devian.ă, agresivitate, dependentă;

o Probleme in asigurarea resurselor materiale - .omaj, sărăcie, lipsa spa.iului locativ;

o Dificultă.i in îndeplinirea rolurilor - părinte, partener, roluri sociale;

o Probleme de tranzi.ie socială - schimbare de rol/ de mediu/ de situa.ie, emigrare;

o Probleme in rela.ia cu institu.iile si organiza.iile formale - conflict cu legea, deten.ie.

Calitătile personale, abilită.ile .i atitudinea asistentului social

“Asisten.ii sociali trebuie să dispună de o solidă pregătire teoretică privind ansamblul sistemului social, dinamica problemelor .i fenomenelor sociale - îndeosebi aspectele negative, disfunc.ionale, cazurile de marginalizare sau degradare socială etc. - .i totodată de o cunoa.tere cât mai exactă a metodologiei sociologice, a tehnicilor principale .i secundare (inclusiv a celor de psihologie socială), fără de care nu vor putea fi în.elese i aplicate corect tehnicile .i procedeele specifice asisten.ei sociale.” (Vasile Miftode-Teorii si Metode in Asistenta Socială)

Un bun asistent social are nevoie de o serie de valori, cuno.tin.e .i calită.i, extrem de necesare acestei meserii, cele mai eviden.iate fiind: demnitatea individuală, respectul fată de persoane, respect fată de tradi.ii .i modelul cultural local, confiden.ialitate, cooperare, adaptare, spirit de observare, polite.e, interes, dragoste fa.ă de oameni. Pe lângă acestea, este importantă dezvoltarea unor abilita.i în luarea deciziilor. Profesorul dr. Vasile Miftode ne propune o ierarhie a abilita.ilor principale .i statusul asistentului social (câmpul afectiv .i profesionalismul asistentului social) ce cuprinde .apte trepte :

I. Identificarea “câmpului afectiv”

II. Evaluarea “parametrilor” acestuia

III. Recunoa.terea impactului si func.iilor

IV. Diagnoza naturii rela.iilor

V. Promovarea unor noi rela.ii “afective”

VI. Diferen.ierea si “manipularea” rela.iilor

VII. Experien.a practică in munca “cu al.ii”, în “stăpânirea” rela.iilor in activită.ile de asistentă socială

Procesul de evaluare în practica de asistenta socială

Evaluarea de.ine un loc important deoarece marchează întregul traseu al interven.iei de tip asisten.ial. De la culegerea informa.iilor, analiza .i interpretarea acestora, fixarea

obiectivelor si a strategiei de lucru cu clientul, pana la finalizarea interven.iei .i analiza rezultatelor produse.

Prin demersul evaluator, profesionistul în asistentă socială, identifică resursele de care dispune pentru demararea interven.iei sociale, obstacolele existente , obiectivele .i direc.iile planului de ac.iune, precum .i progresele realizate pe parcurs .i rezultatele ob.inute in final.

A evalua înseamnă a estima, a măsura .i a analiza o situa.ie ini.ială sau un traseu parcurs, cu scopul de a cunoa.te .i a în.elege o problemă socială, de a elabora ipoteze explicative .i obiective de lucru sau de a controla/monitoriza o situa.ie/ac.iune, utilizând în acest sens criterii .i instrumente specifice: grile de analiză/evaluare, teste, rapoarte.

Bibliografie:

. Teorii si Metode in Asisten.a Sociala de Prof. Dr. Vasile Miftode

. Metode si Tehnici folosite de asistentul social- ghid de buna practica

. Tehnici de interven.ie in Asistenta Sociala de Vârlan Maria si Di.a Maria

. Internet - Evaluare in domeniul asistentei sociale

. CNPV-asistenta sociala a persoanelor vârstnice furnizata la nivelul comunita.ilor locale

. Promedica24.ro - nevoile persoanelor vârstnice care necesita ingrijire

. Dic.ionarul Larousse de psihiatrie (edi.ia româna) Editura Univers Enciclopedic

. Legea Nr 17 din 6 Martie 2000 privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Descarcă referat

Pentru a descărca acest document,
trebuie să te autentifici in contul tău.

Structură de fișiere:
  • Bazele Asistentei Sociale.pdf
Alte informații:
Tipuri fișiere:
pdf
Diacritice:
Da
Nota:
8/10 (1 voturi)
Anul redactarii:
2021
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
10 pagini
Imagini extrase:
10 imagini
Nr cuvinte:
4 096 cuvinte
Nr caractere:
21 750 caractere
Marime:
159.39KB (arhivat)
Publicat de:
Bogles B.
Nivel studiu:
Facultate
Tip document:
Referat
Domeniu:
Filosofie
Predat:
Facultatea de Filosofie si Stiinte Social-Politice , Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi
Specializare:
Asistentă Socială
Materie:
Filosofie
An de studiu:
I
Profesorului:
A.S. Roxana Necula
Nota primită:
Nota 10
Sus!