Contabilitatea surselor regenerabile

Previzualizare licenta:

Cuprins licenta:

INTRODUCERE .. 3
ABREVIERI . 5
LISTA TABELELOR, FIGURILOR .I GRAFICELOR ... 6
CAPITOLUL 1. ASPECTE GENERALE PRIVIND SECTORUL ENERGIEI REGENERABILE 7
1.1. Repere privind energia regenerabila . 7
1.2. Energia regenerabila - componenta importanta a sectorului energetic ... 9
1.2.1. Energia regenerabila la nivel interna.ional 9
1.2.2. Energia regenerabila la nivel na.ional . 12
1.3. Impactul energiei regenerabile asupra economiei na.ionale . 14
1.4. Perspective in sectorul energiei regenerabile .. 17
CAPITOLUL 2. REGLEMENTARI, POLITICI .I TRATAMENTE CONTABILE DIN SECTORUL ENERGIEI REGENERABILE 19
2. 1. Referen.ialul contabil na.ional .i interna.ional privind sectorul energiei regenerabile 19
2. 1.1. Referen.ialul contabil la nivel na.ional ... 19
2. 1.2. Referen.ialul contabil la nivel interna.ional 21
2. 2. Reglementari particulare sectorului energiei regenerabile .. 23
2. 3. Certificatele verzi - element particular al sectorului energiei regenerabile . 23
2. 4. Politici .i tratamente contabile particulare sectorului energiei regenerabile 25
2.4.1. Politici .i tratamente contabile privind produc.ia de energie in hidrocentrale .. 25
2.4.2. Politici .i tratamente contabile privind produc.ia de energie a parcurilor fotovoltaice .. 30
2.4.3. Politici .i tratamente contabile privind produc.ia de energie a sistemelor eolienele . 32
2.4.4. Politici .i tratamente contabile privind produc.ia de energie din biomasa 35
2. 5. Particularita.i privind fiscalitatea din domeniul energiei regenerabile 38
CAPITOLUL 3 . PARTICULARITA.ILE OPERA.IUNILOR FINANCIAR - CONTABILE PRIVIND PRODUC.IA DE ENERGIE REGENERABILA PRIN HIDROCENTRALE LA S.C. HYDRO POWER ENERGY .IBAU S.R.L. 42
3.1. Date generale despre S.C. Hydro Power Energy .ibau S.R.L . 42
3.2. Evolu.ia principalilor indicatori economico-financiari din ultimii 5 ani .. 42
3.3. Procesul de avizare .i autorizare a activita.ii de produc.ie a energiei regenerabile la S.C. Hydro Power Energy .ibau S.R.L. 44
3.4. Etapizarea .i reflectarea in contabilitate a opera.iunilor din sectorul produc.iei de energiei regenerabile prin hidrocentrale .. 45
2
3.4.1. Alegerea loca.iei .i concesionarea terenului . 45
3.4.2. Ob.inerea avizelor, autoriza.iilor necesare construirii .i inceperea lucrarilor .. 46
3.4.3. Construc.ia barajului ... 48
3.4.4. Achizi.ia cladirii hidrocentralei, a echipamentelor .i utilajelor 51
3.4.5. Produc.ia de energie 53
3.4.6. Vanzarea energiei .i incasarea crean.elor 54
3.5. Fiscalitatea in cadrul societa.ii S.C. Hydro Power Energy .ibau S.R.L. .. 55
CONCLUZII .I PROPUNERI ... 57
BIBLIOGRAFIE . 58

Extras din licenta:

INTRODUCERE

Sectorul energiei regenerabile joaca un rol fundamental in crearea conditiilor umane in zilele noastre, fiind principalul motor de dezvoltare a economiei si al societatii. Declinul productiei de energie nu mai este un motiv de ingrijorare deoarece sursele neconventionale de producere a energiei electrice adica sursele regenerabile sunt din ce in ce mai utilizate.

Energia regenerabila este cheia viitorului in ceea ce priveste ,,avansul civilizatiei", iar evolutia societatii umane depinde de realizarea conversiei de energie in beneficiul omenirii. Putini au pus la indoiala aceasta ipoteza si considera ca nivelul de trai al civilizatiei si calitatea acestuia sunt proportionale cu cantitatea de energie consumata de societate.

Avand in vedere importanta energiei din surse regenerabile pentru societate in ansamblul ei, dezvoltarea acestui sector energetic se realizeaza sub supravegherea statului. Printre obiectivele principale ale energiei regenerabile se afla asigurraea conditiilor necesare satisfacerii nevoilor energetice pe termen lung, la preturi accesibile, adecvate pentru o economie de piata moderna si un standar de viata civilizat, in temeiul calitatii si pretectiei mediului inconjurator.

Previziunile cu privire la necesarul de energie din surse regenerabile atat la nivel mondial cat si national sunt un semnal imbucurator, estimandu-se dublarea cererii de energie din surse regenerabile pana in anul 2050.

Motivatia alegerii acestei teme are la baza preocuparile actuale ale societatii, avand in vedere, protectia mediului care este o prioritate pentru intreaga societate si criza globala a materiilor conventionale, care obliga statele la implementarea mai multor sisteme de producere a energiei din surse regenerabile.

Scopul intregii lucrari este acela de a reflecta din punct de vedere contabil si tehnologic modul in care entitatile din sectorul energiei din surse regenerabile ajung sa produca energia electrica, energie atat de vitala pentru intreaga omenire.

In aceasta lucrare vom trata sistemele de productie a energiei din surse regenerabile din punct de vedere al fluxului tehnologic si contabil in conformitate cu reglementarile contabile nationale si standardele internationale de contabilitate.

In prima parte a lucrarii vom trata aspectele generale ale sectorului productiei de energie din surse regenerabile si evolutia energiei regenerabile la nivel national si international. Vom avea in vedere prezentarea impactului pe care energia regenerabila o are la nivelul economiei nationale, topul celor 10 societati din domeniul productiei de energie din surse regenerabile la nivel national dupa cifra de afaceri precum si aspecte ce tin de evolutia energiei din surse regenerabile in urmatorii ani si al impactului acestora asupra societatii.

Reglementarile, politicile si tratamentele contabile vor fi tratate in a doua parte a lucrarii. Pentru inceput vom prezenta referentialul contabil la nivel national si international urmand ca particularitatile contabile sa fie prezentate individual pe fiecare sursa de energie regenerabila conform standardelor internationale de contabilitate si a reglemetatilor contabile nationale. Alaturi de acestea vom mai atinge si aspecte ce tin de certificatele verzi, care sunt o componenta importanta a sectorului energetic din surse regenerabile si particularitatile fiscale.

In ultima parte a lucrarii vom evidentia operatiunile financiar - contabile privind productia de energie regenerabila prin hidrocentrale la S.C. Hydro Power Energy Tibau S.R.L.. Vom incepe prin prezentarea societatii si a evolutiei principalilor indicatori economico financiari ai acesteia. Mai apoi vom etapiza si vom reflecta in contabilitatea operatiunile din sectorul productiei de energie regenerabila in hidrocentrale. Aceste etape vor fi reflectatea atat din punct de vedere contabit cat si tehnologic. Desigur ca nu putem trece peste aceasta parte fara a prezenta procesul de avizare si autorizare a activitatii de productie a energiei regenerabile, proces cu totul si cu totul vital in viata societatilor si fiscalitatea in cadrul societatii S.C. Hydro Power Energy Tibau S.R.L.

Lucrarea se va incheia prin elaborarea concluziilor finale si a propunerilor cu privire la productia de energie din surse regenerabile, particularitatile contabile ale sectorului si ale societatii analizate.

CAPITOLUL 1. ASPECTE GENERALE PRIVIND SECTORUL ENERGIEI REGENERABILE

1.1. Repere privind energia regenerabila

Energia este vitala pentru viata de zi cu zi deoarece fara energie, oamenii si intreprinderile nu pot functiona. ,,Energia reprezinta factorul dominant ce determina bunastarea societatii, ce influenteaza asupra nivelului de dezvoltare a tuturor segmentelor de activitate ale acesteia. Este forta motrica in avansarea tarii si a dezvoltarii ei economice pe termen lung. In atingerea unei dezvoltari economice continue si durabile este necesar ca sursele de energie sa fie adecvate si sigure, la pret rezonabil si sa asigure economiei si tarii competitivitate. Sectorul energetic este o ramura de baza a economiei nationale, care, in mare masura, determina succesul realizarii programelor de dezvoltare a economiei nationale, precum si stabilitatea in societate, avand drept sarcina asigurarea cu energie a tuturor consumatorilor din tara."1

Sursele primare de energie sunt reprezentate de petrol, carbune, gaze naturale, energia nucleara, energia din surse regenerabile, care mai apoi sunt transformate in produse energetice disponibile pentru consum. De exemplu, titeiul este transformat in motorina, in timp ce energia fosila, nucleara si regenerabila este trasformata in energie electrica. De-a lungul anilor au existat mai multe scenarii cu privire la aceste surse de energie, precum ca sunt limitatate si se vor termina la sfarsitul acestui secol, si ca epuizarea acestora este doar o chestiune de timp, nu intradevar o certitudine.2 Este bine cunoscut faptul caci sursele regenerabile vor primi o atentie mai mare deoarece combustibilii fosili nu mai reprezinta o optiune vibila si se vor utiliza din ce in ce mai putin.

Sursele regenerabile de energie acopera energia solara si fotovoltaica, energia hidroelectrica (inclusiv energia mareelor, valurilor si oceanelor), energia eoliana, geotermala si toate formele de biomasa (inclusiv deseurile biologice si biocombustibilii lichizi).

Prin energie regenerabila se intelege energia derivata dintr-un larg spectru de resurse, toate avand capacitatea de reinnoire, in acelasi ritm cu care sunt consumate. Aceste resurse de energie pot fi utilizate in generarea energiei electrice necesare in toate sectoarele de activitate, precum si pentru generarea de energie termica necesara sectoarelor industriale si incalzirii locuintelor.3

Conform Directivei UE 2018/2001 privind promovarea utilizarii energiei din surse regenerabile, ,,energie din surse regenerabile sau energie regenerabila inseamna energie din surse regenerabile nefosile, respectiv energie eoliana, solara (solara termica si solara fotovoltaica) si geotermala, energie ambientala, energia mareelor, a valurilor si alte tipuri de energie a oceanelor, energie hidroelectrica, biomasa, gaz de depozit, gaz provenit din instalatiile de epurare a apelor uzate si biogaz"4.

Bibliografie:

Carti:

1. Institutul National de Statistica, ,,Anuarul Statistic al Romaniei", 2017

2. Institutul National de Statistica, ,,Starea economica si sociala a Romaniei 2015 si

2016", 2018

3. Florica Morar, ,,Mediul si energia regenerabila - Curs pentru studenti", Ministerul

Educatiei Nationale, Universitatea Petru Maior, Targu Mures, 2013

4. Marius Bulearca (coord.), ,,Potentialul de resurse regenerabile pe plan mondial si

din Romania. Posibilitati de valorificare a unor resurse energetice regenerabile",

Editura Institutul National de Cercetari Economice, Bucuresti, 2009

Articol din revista:

5. Zamfir I.C., ,,Dezvoltarea durabila prin educatie pentru energie regenerabila",

Revista Romana de Informatica si Automatica, volumul 18, Nr. 3, 2008

Surse din Internet:

6. Accountants Group, ,,Catalogul mijloacelor fixe 2018 si 2019 privind clasificarea si

duratele normale de functionare a mijloacelor fixe", Disponibil online la:

http://accountantsgroup.ro/Resurse/Catalog-mijloace-fixe/78

7. Agentia pentru Managementul Energiei Sighisoara, ,,Energia geotermala",

Disponibil online la: http://ames.ro/energia-geotermala/

8. Alexandru Ciocan, ,,Contributions to energy storage using hybrid systems from

alternative energy sources - Teza de doctorat", sustinuta la Universitatea

"Politehnica" din Bucuresti Scoala Doctorala De Inginerie Mecanica Si Mecatronica,

Bucuresti, 201, Disponibil online la: https://upb.ro/wpcontent/

uploads/2017/11/Ciocan_Alexandru_rezumat_ro.pdf

9. Ana Putan, ,,Fiscal and Accounting Aspects in the Field of Renewable Energy in

Romania", in Jurnalul International de Cercetari Academice in Contabilitate, Stiinte

Financiare si Management, Vol. 3, 2013, Disponibil online la:

http://hrmars.com/hrmars_papers/Article_10_Fiscal_and_Accounting_Aspects_in_th

e_Field1.pdf ]

10. Carmen Mihaela Imbrescu, Codruta Daniela Pavel, ,,The accounting treatment of

green certificates", in Lucrari Stiitifice, Seria I, Vol. XVIII(2), 2016, Disponibil

online la: http://lsma.ro/index.php/lsma/article/view/864/pdf

11. Comisia Europeana, ,,Popunere de DIRECTIVA A PARLAMENTULUI EUROPEAN

SI A CONSILIULUI privind promovarea utilizarii energiei din surse regenerabile

(reformare)", , Disponbil online la:

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/RO/COM-2016-767-F1-ROMAIN-

PART-1.PDF

12. Comitetul Interpretarilor Internationale de Raportare Financiara 12, ,,Aranjamente de

concesiune de servicii", Disponibil online la:

https://www.iasplus.com/en/standards/ifric/ifric12

13. Curtea de Conturi Europeana ,,Raportul special - Energie din surse regenerabile

pentru o dezvoltare rurala durabila: sinergiile posibile sunt considerabile, dar

raman in mare parte nevalorificate", 2018, Disponbil online la:

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_05/SR_Renewable_Energy_

RO.pdf

59

14. Curtea de Conturi Europeana, ,,Raportul special- Sistemul UE de certificare a

biocarburantilor durabili", nr. 18, 2016, Disponibil online la:

https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/ecadefault.aspx

15. Directia Industriei si Energiei, Consiliul Concurentei, ,,Raport privind rezultatele

preliminare ale investigatiei sectoriale pe piata energiei electrice in Romania",

Disponibil online la:

http://www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/bucket10/id10016/raport_inv

estigatie_utila_energie_electrica_07012014-forma_neconfidentiala-pub.pdf

16. Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European si a Consiliului din 11

decembrie 2018 privind promovarea utilizarii energiei din surse regenerabile

(reformare), Disponibil online la: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/

RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&from=EN

17. Econet Romania, ,,Legislatie - Energie din surse regenerabile. Status Quo",

Disponibil la: https://www.econet-romania.com/ro/news/legislaie-energie-din-surseregenerabile-

status-quo-html/

18. Enel Instal electric company, ,,Centrala electica pe biogaz", Disponibil online la:

http://www.elnetinstal.ro/project/centrala-electricabiogaz/?

fbclid=IwAR3xShtPQ4OqJAYOc1FLIrQ8To5DFjXkAppYhg9TtqQX9ZTIqofHpLq9Tc

19. Enel, ,,Certificate verzi martie", Disponibil online la:

https://www.enel.ro/content/dam/enel-ro/informatiiutile/

reglementari/Certificate_verzi_Martie.pdf

20. European Commission, ,,Moving towards a low carbon economy", Disponibil online

la: https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy

21. European Environment Agency, ,,Use of freshwater resources", 10 Oct 2018,

Disponibil online la: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/use-offreshwater-

resources-2/assessment-1

22. Eurostat Statistics Explained, ,,Statistici privind energia din surse regenerabile",

Disponibil online la: https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/

index.php/Main_Page/ro

23. Federatia Coalitia Natura 2000 Romania, ,,Care este costul real al energiei electrice

pe care o consumam?", Disponibil online la:

https://energieverde.natura2000.ro/2018/02/13/care-este-costul-real-al-energieielectrice-

pe-care-o-consumam/

24. Hidroelectrica, ,,Cea mai valoroasa companie romaneasca", Disponibil online la:

https://www.hidroelectrica.ro/

25. Hidroelectrica, ,,Situatii financiare neconsolidate pentru exercitiul financiar incheiat

la data de 31 decembrie 2017", Disponibil online la:

http://www.hidroelectrica.ro/Situatii_financiare/2017/3_Situatii%20financiare%2020

17.pdf

...

Download licenta

Primești licenta în câteva minute,
cu sau fără cont

Alte informații:
Tipuri fișiere:
pdf
Diacritice:
Da
Nota:
8/10 (1 voturi)
Anul redactarii:
2019
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
61 pagini
Imagini extrase:
61 imagini
Nr cuvinte:
27 257 cuvinte
Nr caractere:
177 036 caractere
Marime:
1.82 MB (arhivat)
Nivel studiu:
Facultate
Tip document:
Licenta
Domeniu:
Contabilitate
Data publicare:
10.04.2020
Structură de fișiere:
  • Contabilitatea surselor regenerabile.pdf
Predat:
Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica , Universitatea "Stefan cel Mare" din Suceava
Specializare:
contabilitate si informatica de gestiune
Nota primita:
Nota 10

Ai gasit ceva în neregulă cu acest document?

Te-ar putea interesa și:
Consumurile tot mai mari de energie provenite din combustibilii fosili, care se produce la...
BUGETAR - MIJLOC DE CONSTITUIRE SI UTILIZARE A FONDURILOR PUBLICE IN ROMANIA 1.1. Consideratii...
CAP. 1 NATURA SI SCOPUL CONTABILITATII - o sinteza a cunostintelor de bazele contabilitatii -...
CAPITOLUL I: ORGANIZAREA CONTABILITATII Obiectul contabilitatii publice Contabilitatea, ca...
Introducere Formarea unui sistem contabil in concordanta cu evolutiile economiei de piata , dupa...
Sus!