Auditul entităților publice

Previzualizare eseu:

Extras din eseu:

Necesitatea îmbunătățirii proceselor de guvernanță, pentru asigurarea îndeplinirii obiectivelor entităților publice, în condiții de transparență, eficiențăși eficacitate, reprezintă în continuare, un scop important al activității de audit din sectorul public. Introducerea auditului public intern reprezintă, fără îndoială, un pas decisiv în evoluția organizațiilor, în special a celor publice, o etapă importantă în introducerea și dezvoltarea managementului performant în instituțiile publice, indiferent de obiectul lor de activitate. Activitatea desfășurată de auditorul intern în sectorul public este o activitate independentăși obiectivă, care dă entității o asigurare rezonabilă în ceea ce privește funcționalitatea sistemului de control intern, oferă consiliere pentru îmbunătățirea operațiunilor și contribuie la adăugarea unui plus de valoare actului managerial. În același timp, auditorul intern ajută entitatea publică să își atingă obiectivele evaluând, printr-o abordare sistematicăși metodică, procesele sale de management al riscurilor, de control și de guvernare și oferă propuneri pentru a le consolida eficacitatea. Mai mult, auditorul intern este creator de valoare prin sine, prin intermediul economiilor pe care le generează, al oportunităților pe care le creeazăși al pierderilor evitate ca urmare a activității acestuia.

Școala cu cl. I-VIII Mihail Sadoveanu este situat în zona centrală a cartierului Nord, pe str. Venus nr.1 și a fost înființată din 1 septembrie 1995.

Școala cu cl. I-VIII Mihail Sadoveanu din Bacau este unul din centrele de execuție bugetară subordonate Primărie Municipiului Bacau.

Nu există unități bugetare în subordinea centrului bugetar.

Principala sursă de finanțare a centrului bugetar este bugetul local , alături de finanțarea din veniturile proprii realizate de instituție ( sponsorizări, donații etc.), dar și bugetul de stat.

Școala cu cl. I-VIII Mihail Sadoveanu din Bacau își organizează și conduce contabilitatea proprie în conformitate cu normele legale în vigoare în ceea ce privește contabilitatea instituțiilor publice.

Normele contabile în vigoare atribuie răspunderea pentru organizarea și conducerea contabilității la instituțiile publice ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligația gestionării organizației respective. Conducătorul instituției Școala Mihail Sadoveanu este ordonator terțiar de credite, ordonatorii superiori fiind Primăria Municipiului Bacau (ordonator principal) și Inspectoratul Școlar Județean Bacau (ordonator secundar).

În sensul prevederilor Legii finanțelor publice nr.500/2002, compartimentul financiar-contabil reprezintă o structură organizatorică în cadrul instituției publice, în care este organizată execuția bugetară. Șeful compartimentului financiar-contabil este persoana care ocupă funcția de conducere a compartimentului financiar-contabil și care răspunde de activitatea de încasare a veniturilor și de plată a cheltuielilor.

Conform legii contabilității, contabilitatea se ține în limba română și în monedă națională.

Finalizarea exercițiului bugetar și a trimestrelor se concretizează contabil în situații financiare care prezintă situația patrimoniului statului aflat în administrarea instituției publice. Acestea se întocmesc conform normelor elaborate de Ministerul Finanțelor Publice și se raportează la ordonatorul superior de credite : Primăria Municipiului Bacau pentru creditele de la bugetul local și Inspectoratul Școlar Județean Bacau pentru creditele de la bugetul de stat, la termenele stabilite de acesta, care la rândul său le raportează la Ministerul Educației Cercetării și Tineretului.

Bilanțul contabil al instituției este supus verificării și certificării de către Trezoreria Municipiului Bacau, unde instituția își are deschise conturile, dar și de organul de audit intern din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Bacau.

Principalele registre contabile utilizate de instituția publică sunt: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul numerelor de inventar și Registrul Cartea Mare.

Contabilitatea sintetică se ține pe „Fișe de cont pentru operații diverse”, deschise pentru fiecare cont sintetic.

Evidența analitică a creditelor bugetare, plăților de casă și cheltuielilor efective se ține cu ajutorul „Fișei pentru operații bugetare”.

De asemenea instituția publică utilizează sisteme de prelucrare automată a informațiilor contabile, care sunt stocate pe suporți magnetici și permit în orice moment reconstituirea elementelor și conținuturilor conturilor, a listelor și a conținuturilor supuse verificării. Instituția utilizează un program de prelucrare automată a datelor din contabilitatea sintetică, un program de evidență a stocurilor și unul de evidență a obiectelor de inventar și mijloacelor fixe și de calcul al amortizării.

Inventarierea patrimoniului se efectuează, în conformitate cu legea contabilității nr.82/1991 și Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.1753/2004, de către comisiile de inventariere numite prin decizie scrisă, emisă de ordonatorul de credite. Aceste comisii răspund de efectuarea tuturor lucrărilor de inventariere potrivit prevederilor legale.

Bibliografie:

- Dumitrescu, Adelina, Audit și contabilitate: baze ale performanței în administrația publică, Editura Economică, București, 2012

- Legea 672/2002

- Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;

- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;

-Legea nr. 251/2004 privind unele masuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei;

-Hotararea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei

Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare

-Ordinul nr. 5113/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind managementul riscurilor de corupție în cadrul Ministerului Educației Naționale și al instituțiilor și unităților subordonate/coordonate a căror activitate vizează învățământul preuniversitar

-https://scoalamihailsadoveanu.ro/ (Accesat în data de 22.01.2020)

Descarcă eseu

Pentru a descărca acest document,
trebuie să te autentifici in contul tău.

Structură de fișiere:
  • Auditul entitatilor publice.doc
Alte informații:
Tipuri fișiere:
doc
Diacritice:
Da
Nota:
7/10 (1 voturi)
Anul redactarii:
2021
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
13 pagini
Imagini extrase:
13 imagini
Nr cuvinte:
4 315 cuvinte
Nr caractere:
25 726 caractere
Marime:
58.74KB (arhivat)
Publicat de:
Paul Andrei F.
Nivel studiu:
Facultate
Tip document:
Eseu
Domeniu:
Management
Predat:
la facultate
Materie:
Management
Nota primită:
Nota 9
Sus!